REKLAMACIJE ARTIKALA

U slučaju da želite da reklamirate artikal kupljen kod nas, rok da to učinite je 2 (dve) godine, počev od dana kupovine. Vrlo je važno da posedujete fiskalni račun, slip ukoliko je roba plaćena putem kartice, ili bilo koji drugi dokaz da je kupovina obavljena u maloprodajnom objektu P.S. Fashion Design DOO Čačak.

Na reklamaciju će Vam biti odgovoreno u roku od 8 (osam) dana, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko komisija za razmatranje reklamacija odluči da postoje opravdani razlozi da se reklamacija uvaži, na artiklu možemo otkloniti nedostatak ili u zamenu možete uzeti drugi artikal. Na reklamiran artikal možete, takođe, dobiti popust, ili Vam može biti vraćen novac, prema priloženom računu. Dopis sa obrazloženjem reklamacije dobićete pismenim putem.

U slučaju reklamacije artikla i povraćaja sredstava plaćenih nekom od platnih kartica prilikom kupovine onilne,  P.... S.... fashion povraćaj vrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosimo mi kao trgovac.

Kao prodavac dužni smo da kupcu izdamo pisanu potvrdu ili elektrosnkim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.