Opšti uslovi online kupovine

Na osnovu Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "TESORO" Bijeljina, JIB 4400384850009, Agrotržni centar Lamela B, lokal 15 Bijeljina, Zakona o zaštiti potrošača BiH(SI. Glasnik BiH 25/06), Zakona o zaštiti potrošača RS(SI. Glasnik RS 6/12 i 63/14) te Zakona o trgovini RS(SI. Glasnik RS 105/2019), direktor Društva Sarić Bosiljka donosi sljedeći:

 

                                                                                             P R A V I L N I K

                                  P R O D A J I P U T E M  E L E K T R 0 N S K E  P R 0 D A V N I C E UVODNE NAPOMENE

Elektronska prodavnica je prodavnica na internetu preko koje trgovac nudi robu, odnosno usluge (Zakon o trpovini RS, S/. Glasnïk 10E/20J9) Elektronska trgovina je vid daljinske trgovine koja se ostvaruje na način da se roba, odnosno usluga nudi, naručuje i prodaje putem interneta (Zakon o trgovini RS, Sl. Glasnik 105/2019) Elektronska trgovina se obavlja kao:

Prodaja robe, odnosno usluga preko elektronske prodavnice(osnovni oblik elektronske trgovine)

Prodaja robe, odnosno usluga preko elektronske platforme koja povezuje trgovce i potrošače(prodaja preko e-commerce platforme) (Zakon o trgovini RS, Sl. Glasnik 105/2019)

 

                                                                                               Član 1.

                                             PREDMET REGULISANjA 

 

Ovim pravilnikom ureduje se način prodaje robe čijom prodajom se "TESORO" d.o.o. Bijeljina bavi u okviru registrovanih djelatnosti, način oglašavanja i predstavljanja robe na internetu, način naručivanja, način plačanja, rokovi i uslovi reklamacije i povrata robe i zamjene artikala.

Predmet ovog pravilnika je isključivo regulisanje pitanja iz stava 1 ovog člana u pogledu prodaje putem interneta.

 

                                                                                               Član 2.

                                                PREDMET PRODAJE 

 

Predmet prodaje putem interneta odnosno putem elektronske prodavnice jeste trgovina tekstilom, odjećom, obućom i robom od kože te kozmetičkim i toaletnim preparatima, a koja prodaja spada pod sljedeće poslovne djelatnosti:

47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo obućom I robom od kože u u specijalizovanim prodavnicama

47.75 Trgovina na malo kozmetičkim I toaletnim preparatima u specijalizovanim prodavnicama

 

                                                                                                 Član 3.

                                                                                       SUBJEKT PRODAJE

 

Za potrebe obavljanja djelatnosti trgovine putem pošte ili interneta (Djelatnost pod šifrom 47.91) osnovana je poslovna jedinica Društva sa sljedećim identifikacionim podacima:

Naziv: "TESORO" d.o.o. Bijeljina, PJ "ONLINE PSF" Bijeljina Adresa: Agro lokal br. 15 Bijeljina PODJIB:       

 

                                                                                                 Član 4.

                                                                        OGLAŠAVANjE I PREDSTAVLJANJE ROBE

Roba iz člana 2 ovog Pravilnika čijom prodajom će se Društvo preko poslovne jedinice iz člana 3 baviti bíće predstavljena na internet portalu  

Internet portal će sadržati listu artikala koji se prodaju putem interneta.

Prodavac je dužan da održava elektronsku prodavnicu na način da će redovno ažurirati svaki artikal kod koga dodje do promjene i to:

Dostupnosti artikala; Promjene cijene; Promjene dostupnih veličina; Promjene dostupnih boja; Roka isporuke.

U slučaju prijema narudžbe za artikal koji nije ažuriran, a nije ga moguće isporučiti u naručenoj količini, veličini, boji ili u garantovanom roku, kupac mora biti obaviješten putem e-maila bez odlaganja i mora biti obaviješten o roku kada će traženi artikal sa izabranom specifikacijom biti

dostupan.

 

                                                                                                  Član 5.

                                           OBAVEZNA SADRŽENA INTERNET PORTALS (ELEKTRONSKE PRODAVNICE)

Elektronska prodavnica mora da sadrži sljedeće:

Identifikacione podatke o prodavcu artikala:

Puni naziv, adresu i JIB Društva;

Upozorenje kupcima o načinu i rokovima isporuke naručenih artikala; Upozorenje kupcima i načinu i rokovima zamjene, reklamacije i povrata novca; Kontakt telefon i e-mail adresu na koju se kupci mogu obratiti prodavcu; Način naručivanja artikala sa listom obaveznih podataka za unos i verifikaciju naruždbe(UPUTSTVO ZA USPJEŠNO NARUČIVANjE); Primjerak ovog pravilnika; Upozorenje kupcima da se posjeta intenet portalu smatra saglasnošću sa uslovima prodaje predstavljenim u ovom pravilniku.

Podaci iz stava 1 ovog člana moraju biti smješteni u poseban odjeljak elektronske prodavnice koji će biti vidno označen i uočljiv i koji će sadržati detaljna uputstva za narudžbu, reklamaciju, zamjenu i povrat novca.

 

                                                                                                   Član 6.

                                                                    OBAVEZE PRODAVCA PRILIKOM OGLAŠAVANjA

Prilikom oglašavanja svakog pojedinačnog artikla, neophodno je da neodredenom broju lica/svakom potencijalnom kupcu odnosno potrošaču bude dostupno sljedeće:

 

Naziv artikla; Najmanje jedna fotografija artikla iz koje se može pouzdano izvesti zaključak o izgledu odnosno vizuelnim karakteristikama artikla; Opis artikla sa istaknutim materijalom izrade i posebnim karakteristikama; Dostupne boje(ukoIiko je artikal dostupan u različitim bojama); Dostupna količina; Cijena artikla; Način i rok isporuke; Cijena i teret plaćanja poštarine.

 

                                                                                                      Član 7.

                           OBAVEZA KUPCA PRILIKOM NARUDŽBE

Prilikom narudžbe, kupac je dužan da izabere artikal na način koji bude predviden na portalu elektronske prodavnice i to:

Boju artikla ukoliko je dostupan u različitim bojama; Veličinu artikla ukoliko je dostupan u različitim veličinama; Željenu količinu

Kupac je dužan da prilikom narudžbe ostavi sljedeće podatke radi verifikacije i realizacije narudžbe i prodaje: Ime i prezime; Adresa; Kontakt telefon; E-mail adresa

Ukoliko se kupac u roku od 2 dana nakon prijema obavještenja o nemogućnosti realizacije narudžbe iz člana 4 stav 4 ovog pravilnika ne izjasni o kupovini drugog dostupnog artikla ili isporuci artikla u dužem roku, smatraće se da je odustao od narudžbe.

                                                                                                  

                                                                                                        Član 8.

                                                                                 OBAVEZA TAČNOSTI PODATAKA

Društvo je obavezno da primljene lične podatke iz člana 7 stav 2 ovog pravilnika koristi isključivo  svrhu dostavljanja naručenog artikla i kontaktiranja kupca u vezi sa narudžbom artikla.

Društvo ne smije koristiti primljene podatke u druge svrhe niti ih davati trećim licima.

                                                                                                       

                                                                                                          Član 9.

                                                                                                  BAZA KUPACA

Prilikom prve kupovine putem elektronske prodavnice, Društvo/prodavac će evidentirati kupca u sopstvenu bazu kupaca.

Prema podacima u bazi kupaca, Društ:vo će se odnositi na način iz člana 8 ovog Pravilnika.

 

                                                                                                         Član 10.

                                            ISPORUČENA ROBA 

 

Roba koju kupac naruči putem elektronske prodavnice mora biti isporučena neotpakovana u originalnoj ambalaži.

Artikal mora sa sobom sadržati deklaraciju.

Artikal mora biti isporučen uz fiskalni račun.

Prodavac od trenutka prijema uredne narudžbe od strane kupca nema pravo mijenjati cijenu artikla niti visinu naknade za slanje ukoliko je ista ugovorena.

 

                                                                                                        Član 11.

                                                                     ZAMJENA ARTIKALA ZA DRUGI

 

Ukoliko kupac prilikom prijema naručenog artikla ustanovi da želi da ga zamijeni za isti artikal druge boje(ukoIiko je dostupan u više boja) ili veličine(ukoliko je dostupan u više veličina) ili drugi artikal iz asortimana artikala predstavljenih u elektronskoj prodavnici, dužan je da se obrati prodavcu putem kontakt telefona ili e-mail adrese koja se nalazi na portalu elektronske prodavnice.

Društvo/prodavac je dužan da dozvoli zamjenu artikla kupcu ukoliko je kupac postavio ovakav zahtjev u roku od 15 dana ad dana prijema artikla putem e-maila.

Kupac je dužan da artikal koji želi da zamijeni pošalje prodavcu u originalnom pakovanju, neoštećenog i uz fiskalni račun i deklaraciju koji su priłoženi prilikom isporuke kupcu.

Društvo/prodavac neće omogućiti kupcu zamjenu artikla i kada je takav zahț]ev podnesen u roku iz stava 2 ovog Pravilnika ukoliko je artikal nošen ili oštećen.

Kupac ima pravo na zamjenu artikla i ukoliko primljeni artikal ne odgovara naručenom ili je oštećen(REKLAMACIJA).

U slučaju zamjene artikla troškove slanja i zamjene snosi kupac osim u slučaju zamjene neodgovarajućeg artikla ili oštećenog artikla iz stava 5 ovog člana.

Društvo/prodavac je dužno da putem e-maila obavijesti kupca o odluci o zahtjevu za zamjenu artikla uz obrazloženje ukoliko ne prihvata zahtjev za zamjenu, u roku od 2 dana od dana prijema artikla čija zamjena se traži.

 

                                                                                                    Član 12.

                                                                                 POVRAT ROBE I POVRAT NOVCA

Kupac ima pravo odustati od kupovine u bilo kom trenutku, a najkasnije u roku od 15 dana ad dana prijema naručenog artikla.

Kupac je u slučaju odustanka dužan da prodavcu dostavi pismeno obavještenje putem e-maila o odustanku od ugovora odnosno kupovine u roku iz stava 1 ovog člana.

U slučaju odustanka od kupovine, kupac ima pravo na povrat sredstava ili zamjenu za drugi artikal.

U e-mailu kupac je dužan da naznači da li želi povrat novca ili zamjenu za drugi artikal te da u slučaju opredjeljenja za povrat sredstava navede broj računa na koji želi da se povrat ízvrši.

U slučaju opredjeljenja za zamjenu za drugi artikal, primjenjivaće se odredbe člana 11 ovog Pravilnika.

Prilikom povrata artikla kupac je dužan isti vratiti sa fiskalnim raćunom i deklaracijom u originalnom pakovanju u kome je artikal i primio.

Ukoliko je kupac vratio korišten/nošen iii oštećen artikal, Društvo neće omogućiti kupcu povrat sredstava niti zamjenu i artikal će kupcu biti vraćen pri čemu troškove snosi kupac.

Društvo/prodavac je dužno putem e-maila obavijestiti kupca o odluci o zahtjevu za povrat sredstava uz obrazloženje ukoliko ne prihvata zahțjev za povrat, u roku od 2 dana od dana prijema artikla čija zamjena se traži.

 

                                                                                                      Član 13.

                                                                                UTVRDJIVANJE STANJA ARTIKLA

 

Prilikom prijema artikla radi zamjene ili povrata sredstava Društvo/prodavac će u slučaju oštećenja ili tragova korištenja primljenog artikla isti fotografisati i fotografije priložiti e-mailu kojim se kupac obavještava o razlozima odbijanja zahtjeva za zamjenu ili povrat novca.

 

                                                                                                    Član 14.

                                                                         NEPOTPUNA NARUDŽBA 

 

Nepotpune narudžbe, odnosno narudžbe koje ne sadrže podatke a robi i kupcu iz člana 7 ovog pravilnika neće biti realizovane niti će kupac biti posebno obavještavan o neuspjeloj narudžbi.

Elektronska prodavnica je programirana na način da automatski onemogučava slanje narudžbe bez obaveznih podataka.

 

                                                                                                  Član 15.

                                                                                       NAČIN DOSTAVjANjA

 

Naručeni artikal/artikle prodavac će kupcu dostavljati posredstvom brze pošte po sopstvenom izboru.

Prilikom uručenja pošiljke, prodavac će putem e-maila obavijestiti kupca da je pošiljka uručena kuriru i kada se očekuje njen prijem.

Troškove poštarine snosi kupac do vrijednosti naručene robe, a ukoliko cijena naručene robe iznosi preko tog iznosa, troškove poštarine snosi prodavac.

 

                                                                                                    Član 16.

                                                                      OŠTEĆENJE ROBE I AMBALAŽE U TRANSPORTU

 

Za oštećenja robe nastala u transportu odnosno u periodu od uručenja kuriru do uručenja kupcu, prodavac nije odgovoran, a kupac je zahțjeve za naknadu štete usljed takvih oštećenja dužan podnijeti kurirskoj službi/brzoj pošti na način i u rokovima koje predvida to privredno društvo.

U slučaju namjere kupca da zamijeni artikal na način predviden ovim Pravilnikom ili odustane od kupovine, a isti je ispravan ali je isporučen u ambalaži koja je u transportu oštećena, prodavac je dužan da omogući kupcu takvu zamjenu.

 

                                                                                                      Član 17.

                                                                       INFORMISANJE KUPACA 

 

Na portalu elektronske prodavnice, počevši od prvog dana njenog rada, neophodno je da kupci budu na odgovarajući način informisani o :

Kontakt informacijama prodavca; Uslovima važeće narudžbe; Postupanju sa neurednom narudžbom; Postupanju u slučaju neizjašnjenja kupca iz člana 7 stav 3, a u vezi člana 4 stav 4 ovog Pravilnika; Karakteristikama artikala iz člana 6 ; Uslovima zamjene, reklamacije i povrata novca; Rokovima, zamjene, reklamacije i povrata novca; Načinu dostavljanja; Snošenju troškova dostavljanja; Snošenju troškova u slučaju neprihvatanja zahtjeva za zamjenu, reklamaciju ili povrat novca; Načinu podnošenja zahtjeva  za zamjenu, reklamaciju ili povrat novca; Načinu, sadržaju i roku dostavljanja obavještenja o odbijanju zahțjeva za zamjenu, reklamaciju ili povrat novca;

Na internet portalu elektronske prodavnice neophodno je učiniti dostupnim ovaj pravilnik u odgovarajućem elektronskom formatu koji je moguće otvoriti putem mobilnog telefona ili računara kao i uputiti kupce na Zakon o zaštiti potrošača.

 

                                                                                                

                                                                                                     Član 18.

                                                                                              DRUGI PROPISI

Za sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom primjenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti potrošača Republike Srpske, Zakona o zaštiti potrošača BiH (shodnom primjenom na neregulisana pitanja) i Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske.

 

                                                                                                     Član 19.

                                                                                         STUPANJE NA SNAGU

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se počevši od osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

 

Bijeljina, 26.03.2021. godine

 

 

 

”TESORO” d.o.o. Bijeljina Bosiljka Sarić, direktor